Былтыр, 2018 жылы &#1178aзa&#1179стaннaн шeт eлдeргe eм aлу&#1171a 89 нaу&#1179aс aттaн&#1171aн. Oлaрды&#1187 96 пaйыздaн aстaмы тoлы&#1171ымeн дeртінeн aйы&#1171ып шы&#1179&#1179aн. Жыл сaйын нaу&#1179aстaр&#1171a шeтeлгe eмдeлугe жoлдaмa бeру &#1199шін мeмлeкeттік бюджeттeн 1,6 миллиaрд тe&#1187гe сомасында &#1179аражат б&#1257лінеді екен. Б&#1201л туралы &#1178Р Денсаулы&#1179 са&#1179тау министрлігіні&#1187 Tengrinews.kz редакциясыны&#1187 сауалхатына берген жауабында айтылады.

Ведомство мамандары елімізде емдеуге келмейтін ауру т&#1199рлері ж&#1241не сол дертке шалды&#1179&#1179ан нау&#1179астарды&#1187 мемлекеттік жолдама ар&#1179ылы &#1179ай мемлекеттерге барып ем алатынын айтып берді. Сонымен, &#1179аза&#1179станды&#1179тар елімізде емдеуге келмейтін 8 ауру т&#1199рі бойынша шетелге жіберіледі екен. Б&#1201л “&#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 азаматтарын бюджет &#1179аражаты есебінен шетелге емделуге жіберу &#1179а&#1171идаларын бекіту туралы” &#1179а&#1171адасында жазыл&#1171ан. Сегіз ауру т&#1199ріні&#1187 тек шетелде емделетіні жазыл&#1171ан.

Оларды&#1187 тізімі мынадай:

1. Миды&#1187 хирургиялы&#1179 &#1179олжетімсіз ж&#1241не функциялы&#1179 елеулі аума&#1171ында&#1171ы радиохирургиялы&#1179 емдеу &#1241дісін (гамма-пыша&#1179, кибер-пыша&#1179) талап ететін артерия-веналы&#1179 мальформациялары мен ісіктері.

2. Эндоваскулярлы&#1179 емдеу &#1199шін ми ді&#1187і, ж&#1201лын тамырларыны&#1187 артериялы&#1179-веналы&#1179 мальформациялары ж&#1241не артериялы&#1179 аневризмдер.

3. Трансоралды&#1179 алып тастау &#1199шін басс&#1199йек негізіні&#1187 ісіктері.

4. Радиохирургиялы&#1179 емдеуді (гамма-пыша&#1179 кибер-пыша&#1179, радио белсенді аппликаторлар) талап ететін к&#1257зді&#1187 &#1179атерлі ісіктері.

5. Кератопротездеу.

6. Ересектер мен балаларды&#1187 с&#1199йек кемігін аутологиялы&#1179 ж&#1241не

туыс&#1179анды&#1179 транспланттауды &#1179оспа&#1171анда, тіндерді (тіндерді&#1187 б&#1257ліктерін) немесеа&#1171заларды (а&#1171заларды&#1187 б&#1257ліктерін) транспланттауды талап ететін аурулар, м&#1257лдір&#1179абы&#1179ты транспланттау.

7. &#1256&#1187еш стеноздары.

8. Трахея стеноздары.

“Бюджет &#1179аражаты есебінен &#1178Р азаматтары бізді&#1187 елімізде жасалмайтын жо&#1171ары технологиялы&#1179 медициналы&#1179 &#1179ызметтерді алу &#1199шін шетелге жолданады. Б&#1201л технологияларды жасауды отанды&#1179 мамандар&#1171а &#1199йрету ма&#1179сатында жыл сайын шетелдік мамандарды тарту ар&#1179ылы отанды&#1179 медициналы&#1179 &#1201йымдарда шеберлік д&#1241рістері &#1257ткізіледі”, – дейді ведомство &#1257кілдері. 

Шетелде ем алу &#1199шін не істеу керек?

Нау&#1179астар шетелде емделуге жолдама алу &#1199шін за&#1187&#1171а с&#1241йкес республикалы&#1179 денсаулы&#1179 са&#1179тау &#1201йымы (&#1170ылыми-зерттеу институттары ж&#1241не орталы&#1179тары) нау&#1179астарды&#1187 &#1179&#1201жаттар пакетін министрлікті&#1187 Ж&#1201мыс органына жіберуі тиіс.

“Е&#1187 алдымен республикалы&#1179 денсаулы&#1179 са&#1179тау &#1201йымы Ж&#1201мыс органыны&#1187 &#1179арауына мынадай &#1179&#1201жаттарды жібереді: пациентті&#1187 жеке басын ку&#1241ландыратын к&#1201жатты&#1187 к&#1257шірмесі; медициналы&#1179 &#1201йым &#1201сын&#1171ан, 30 ж&#1201мыс к&#1199нінен аспайтын диагностика ж&#1241не емдеуді&#1187 клиникалы&#1179 хаттамаларына с&#1241йкес ж&#1199ргізілген барлы&#1179 зерттеуді&#1187 ж&#1241не консультацияны&#1187 н&#1241тижелерін &#1179амтитын пациентті&#1187 сыр&#1179атнамасынан &#1199зінді. Сондай-а&#1179 жо&#1171арыда атал&#1171ан &#1179а&#1171иданы&#1187 3-&#1179осымшасына с&#1241йкес пациентті шетелдік &#1201йымдар&#1171а емделуге жіберу туралы республикалы&#1179 денсаулы&#1179 са&#1179тау &#1201йымыны&#1187 &#1179орытындысы”, – дейді ведомство &#1179ызметкерлері. 

Министрлік &#1179ызметкерлеріні&#1187 айтуынша, шетелге емделуге жіберу туралы шешімді Ж&#1201мыс органы &#1179орытындысыны&#1187 негізінде Министрлікті&#1187 &#1178Р азаматтарын шетелдік медициналы&#1179 &#1201йымдар&#1171а емделуге жіберу ж&#1257ніндегі комиссиясы &#1179абылдайды.

Ем алу&#1171а а&#1179ыны кім т&#1257лейді?

Шешім &#1179абылдан&#1171аннан кейін, ж&#1201мыс органы пациентті&#1187 ж&#1241не алып ж&#1199руші адамны&#1187 (балалар&#1171а ж&#1241не (немесе) к&#1199тімге м&#1201&#1179таж адамдар&#1171а) емдеу ж&#1241не жол ж&#1199ру шы&#1171ындарын т&#1257лейді.

“Сондай-а&#1179, шетелге емделу &#1199шін к&#1257рсетілімдері бол&#1171ан ж&#1241не &#1178Р денсаулы&#1179 са&#1179тау &#1201йымдарында диагностика мен емдеуді&#1187 &#1179олдану&#1171а р&#1201&#1179сат етілген барлы&#1179 &#1241дісін пайдалан&#1171ан, біра&#1179 емні&#1187 о&#1187 н&#1241тижесі болма&#1171ан 18 жас&#1179а дейінгі балаларды&#1187 &#1179&#1201жаттары &#1179аралады”, – дейді министрлік &#1257кілдері.

&#1178ай елдерге ем алу&#1171а жіберіледі?

Оларды&#1187 айтуынша, елімізде емделмейтін ауру т&#1199рлерін емдеу ма&#1179сатында пациенттер Ресей, Т&#1199ркия, О&#1187т&#1199стік Корея, &#1198ндістан, Германия, Израиль, Жапония сынды мемлекеттерге бюджет &#1179аражаты есебінен жіберіледі. 

Сондай-а&#1179 шетелге емделуді &#1179ажет ететін нау&#1179астарды&#1187 &#1179&#1201жаттары Ж&#1201мыс органына т&#1199скен к&#1199ннен бастап тізілімге тіркеледі. Тізілімді Ж&#1201мыс органы &#1241р то&#1179сан сайын жа&#1187артып т&#1201рады. Б&#1201л тізілімді сайтынан – fms.kz тексеруге болады екен.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.